Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
EFFIQ Vastgoed & Consultancy
De éénmanszaak EFFIQ Vastgoed & Consultancy, gevestigd te Tubbergen.

Opdrachtgever
De (rechts) persoon/ partij die de opdracht verstrekt aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy.

Opdracht
De overeenkomst waarbij EFFIQ Vastgoed & Consultancy zich tegenover één of meer opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van de vergoeding diensten te verlenen met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en/ of het verlenen van overige advieswerkzaamheden inzake onroerend goed.

Partijen
EFFIQ Vastgoed & Consultancy en opdrachtgever.

Vergoeding
De door opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy voor de door EFFIQ Vastgoed & Consultancy verrichte diensten.

Onroerend goed
Onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

Toepasselijkheid

Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, die wordt aangegaan door EFFIQ Vastgoed & Consultancy. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, zijn zij ook zonder bevestiging van toepassing op nieuwe opdrachten tussen dezelfde partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, in het bijzonder onrechtmatige daad. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding met EFFIQ Vastgoed & Consultancy.
2. Wijzigingen of afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij door beide partijen uitdruk-kelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Totstandkoming en omvang opdracht

Artikel 3
1. Aanbod of aanvaarding van een opdracht kan plaatsvinden door schriftelijke bevestiging per brief, e-mail of enige andere wijze van communicatie. Een bevestiging wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden, indien uit het samenstel van handelingen tussen (potentieel) opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy, blijkt dat de opdracht is verstrekt en partijen zodanig gedrag vertonen dat hieruit kan worden geconcludeerd dat met de uitvoering van de opdracht is begonnen, zonder dat een expliciete schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden door partijen.
2. De opdracht omvat hetgeen tussen opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy is overeengekomen, onder meer wat betreft de aard, de omvang en de tijdsduur van de werkzaamheden die aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy zijn opgedragen.
3. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt. Volmachten gelden slechts na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door EFFIQ Vastgoed & Consultancy.

Duur en beëindiging van de opdracht

Artikel 4
1. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen loopt een opdracht voor onbepaalde tijd.
2. Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door:

  • vervulling van de opdracht;
  • intrekking door de opdrachtgever;
  • teruggaaf door EFFIQ Vastgoed & Consultancy.

3. EFFIQ Vastgoed & Consultancy heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
4. Het intrekken van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, met inacht-neming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2. Na het einde van de opdracht kunnen verplichtingen tot het betalen van de vergoeding ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3.
5. Het terug geven van de opdracht door EFFIQ Vastgoed & Consultancy dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2. Na het einde van de opdracht kunnen verplichtingen tot het betalen van de vergoeding ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3.
Teruggave van de opdracht door EFFIQ Vastgoed & Consultancy is slechts mogelijk op grond van een gewichtige reden. Als gewichtige redenen worden in elk geval beschouwd:

  • ernstige verstoring van de relatie tussen EFFIQ Vastgoed & Consultancy en opdrachtgever;
  • surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever. In dit geval is indien gewenst de opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden door EFFIQ Vastgoed & Consultancy.

6. Indien de opdrachtgever besluit een (in leegstaat) te verhuren of te verkopen object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd.
7. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door EFFIQ Vastgoed & Consultancy en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek zijn de personen die voor of ten behoeve van EFFIQ Vastgoed & Consultancy, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood of beëindiging van hun dienstbetrekking, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Uitvoering van de opdracht / verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5
1. De opdrachtgever zal EFFIQ Vastgoed & Consultancy alle medewerking verlenen en tijdig alle relevante gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor een snelle en correcte uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy verstrekte gegevens. Dit geldt ook indien de gegevens afkomstig zijn van derden en door of vanwege opdrachtgever worden aangeleverd in het kader van de uitvoering van de opdracht.
3. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die EFFIQ Vastgoed & Consultancy bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever brengt buiten EFFIQ Vastgoed & Consultancy om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden of aanbieders zullen door de opdrachtgever worden doorverwezen naar EFFIQ Vastgoed & Consultancy.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om ten aanzien van de onroerende zaak of zaken waarop de opdracht betrekking heeft, opdrachten van gelijke of vergelijkbare strekking aan derden te geven gedurende de duur van de opdracht.
5. In overleg met opdrachtgever kunnen derden worden ingeschakeld namens opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever zal zorg dragen voor stipte nakoming van door haar met deze derden gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever zal EFFIQ Vastgoed & Consultancy vrijwaren tegen aanspraken van de ingeschakelde derden ter zake van tekortkomingen van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen. EFFIQ Vastgoed & Consultancy is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.

Uitvoering van de opdracht/ verplichtingen EFFIQ Vastgoed & Consultancy

Artikel 6
1. EFFIQ Vastgoed & Consultancy voert de opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van opdrachtgever naar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. EFFIQ Vastgoed & Consultancy zal opdrachtgever regelmatig informeren over de uitvoering van de opdracht.
2. EFFIQ Vastgoed & Consultancy zal de opdracht uitvoeren binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenzij anders overeengekomen betreft deze termijn geen fatale termijn, zodat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist is.

Vergoeding

Artikel 7
1. Opdrachtgever is aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy een vergoeding verschuldigd, volgens de afspraken in de opdracht.
2. De opdrachtgever is aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy de vergoeding verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of verhuur in plaats van verkoop). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door EFFIQ Vastgoed & Consultancy verleende diensten.
3. EFFIQ Vastgoed & Consultancy heeft onverminderd recht op vergoeding, indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde(n) weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar die overeenkomst geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door EFFIQ Vastgoed & Consultancy op grond van de opdracht verrichte werkzaamheden. De overeenkomst wordt in ieder geval geacht het gevolg te zijn van door EFFIQ Vastgoed & Consultancy verrichte werkzaamheden, indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht.
4. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van EFFIQ Vastgoed & Consultancy op de vergoeding onverlet.
5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt ook verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het object geheel of gedeeltelijk van eigenaar of gebruiker wisselt, ter beschikking wordt gesteld of wordt toebedeeld aan opdrachtgever of een derde. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt ook verstaan een samenstel van handelingen dat heeft geleid tot het bereiken van een voor opdrachtgever beoogd doel zoals bepaald in de opdracht.

Berekening vergoeding

Artikel 8 (algemeen)
1. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht.
2. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen vergoeding verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de vergoeding worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
3. Indien vaststelling van de vergoeding in overeenstemming met wat in de opdracht is vastgelegd door doen of nalaten van opdrachtgever niet mogelijk is, bepaalt EFFIQ Vastgoed & Consultancy de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding volgens eigen schatting en naar beste weten en kunnen en conform de in de branche gebruikelijke maatstaven.
4. Indien de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de aanvankelijke opdracht, zonder schriftelijke vastlegging van de vergoeding, wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld in overeenstemming met de bij EFFIQ Vastgoed & Consultancy en in de branche in soortgelijke gevallen gebruikelijke maatstaven.

Artikel 9 (koop en verkoop)
1. Indien de hoogte van de vergoeding afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:

a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.
b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.
c) Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
d) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy afspreken dat de vergoeding vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
e) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: de koopsom van het appartementsrecht.
f) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
g) Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: de, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap.
h) Bij ruilkoop: de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.

2. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten

a) van ruilkoop;
b) van huurkoop;
c) van koop en verkoop op afbetaling;
d) van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
e) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

3. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.
4. Indien de koopsom van een tot stand gebrachte transactie word beïnvloed door milieu aspecten (bodemverontreiniging/ asbest/ olietanks etc.), dan wordt de vergoeding berekend over de koopsom geschoond van zodanige invloeden.
5. Betaling van de vergoeding zal bij koop en verkoop middels verrekening bij het notarieel transport plaatsvinden.

Artikel 10 (huur en verhuur)
1. Indien de hoogte van de vergoeding afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:

a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije periodes en eventueel andere aan de huurder verstrekte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze bij de huursom inbegrepen, dan wordt de vergoeding mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
b) indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vast ligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: het bedrag dat EFFIQ Vastgoed & Consultancy volgens eigen taxaties juist acht.

2. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de vergoeding als geheel huurjaar.
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de vergoeding beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum.
In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de vergoeding.
3. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

a) pachtovereenkomsten;
b) huur-ruilovereenkomsten;
c) overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

4.  Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van EFFIQ Vastgoed & Consultancy moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens een vergoeding wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient de vergoeding naar redelijkheid te worden vastgesteld.
5. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover de vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die vergoeding naar redelijkheid te worden vastgesteld.
6. Indien, op welke wijze dan ook, de huidige huurder van haar resterende huurverplichtingen wordt ontslagen (al dan niet met een afkoopsom), is de opdrachtgever aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven voor huur en verhuur. In geval van ontslag van de resterende huurverplichting en afkoop van de resterende huurverplichtingen, wordt de vergoeding berekend conform het overeengekomen tarief voor huur en verhuur, waarbij wordt uitgegaan van de actuele huursom in het jaar van afkoop of beëindiging van de huurverplichting.

Kosten

Artikel 11
1. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten (zoals o.a. advertentie-, marketingkosten en verschotten) die EFFIQ Vastgoed & Consultancy ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient EFFIQ Vastgoed & Consultancy tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
2. Onverminderd het in lid 1 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is bij een verhuur- of verkoopopdracht, behoudens andere afspraak, gelijk aan 10% van de vergoeding passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 1.000,-, te vermeerderen met BTW. In alle andere gevallen zal, indien over de hoogte van de vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, de vergoeding naar redelijkheid worden vastgesteld.

Betaling

Artikel 12
1. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy anders overeenkomen. Opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.
Bij het sluiten van een huur- of koopovereenkomst is de vergoeding verschuldigd en opeisbaar op het moment van het onvoorwaardelijk tot stand komen van de huur- of koopovereenkomst.
2. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, verrekening of inhouding te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens EFFIQ Vastgoed & Consultancy op te schorten.
3. Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens EFFIQ Vastgoed & Consultancy is opdrachtgever in verzuim zonder dat aanmaning of ingebrekestelling door EFFIQ Vastgoed & Consultancy is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van EFFIQ Vastgoed & Consultancy op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar.
4. In geval van verzuim van opdrachtgever is deze een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door EFFIQ Vastgoed & Consultancy te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten bedrage van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van € 250,- per opdracht.
5. Betalingen door opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.

Aansprakelijkheid EFFIQ Vastgoed & Consultancy

Artikel 13
1. De aansprakelijkheid van EFFIQ Vastgoed & Consultancy voortvloeiend uit haar dienstverlening is beperkt tot directe schade en tot een maximum bedrag ter hoogte van de vergoeding. EFFIQ Vastgoed & Consultancy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, economisch verlies, gemiste kansen of andersoortige indirecte schade of gevolgschade. Tevens is EFFIQ Vastgoed & Consultancy niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit advies dat geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. In het bijzonder mag geen enkel advies van EFFIQ Vastgoed & Consultancy worden gekwalificeerd als juridisch advies, bouwkundig advies, belasting advies of financieel advies. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inhuren van specialistische adviseurs op voornoemde gebieden.
2. EFFIQ Vastgoed & Consultancy is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen, handelingen van, of een nalaten door derden die door EFFIQ Vastgoed & Consultancy zijn ingeschakeld dan wel door de opdrachtgever zijn ingeschakeld in geval van een co-instructie ten behoeve van de opdracht, ongeacht de vraag of de inschakeling ten name van de opdrachtgever dan wel ten name van EFFIQ Vastgoed & Consultancy is geschied.
3. In geval van een collegiale opdracht is EFFIQ Vastgoed & Consultancy niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door de collega makelaar veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
4. EFFIQ Vastgoed & Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door vanwege de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of vanwege de omstandigheid dat informatie afkomstig van publieke bronnen onjuist is.
5. De bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een tekortkoming van EFFIQ Vastgoed & Consultancy te beroepen vervalt, indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij EFFIQ Vastgoed & Consultancy melding heeft gedaan van de tekortkoming. Deze bevoegdheid vervalt in ieder geval indien zodanig protest niet binnen een jaar na het beëindigen van de opdracht is gedaan.
6. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien het niet binnen 1 (één) jaar na ontdekking bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14
1. Opdrachtgever is tegenover EFFIQ Vastgoed & Consultancy aansprakelijk voor directe schade die EFFIQ Vastgoed & Consultancy lijdt door onjuist- of onvolledigheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens of indien opdrachtgever niet te goeder trouw handelde tijdens de verstrekking van de opdracht. Ook is opdrachtgever tegenover EFFIQ Vastgoed & Consultancy aansprakelijk voor directe schade die EFFIQ Vastgoed & Consultancy lijdt door tekortkomingen van opdrachtgever in de nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of een overeenkomst met derden die ten behoeve van de opdracht is aangegaan.
2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan EFFIQ Vastgoed & Consultancy verschuldigd zijn. Hieronder wordt naast de vergoeding ook de in lid 1 bedoelde vergoeding van schade bedoeld.

Geheimhouding

Artikel 15
1. EFFIQ Vastgoed & Consultancy verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever tegenover derden, voor zover de verstrekking daarvan niet noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. Geheimhouding is niet van toepassing op informatie die al voor de opdrachtverstrekking bij EFFIQ Vastgoed & Consultancy rechtmatig aanwezig was, rechtmatig voor een ieder beschikbaar is en informatie die conform wettelijke regelingen moet worden aangehouden in het dossier. Geheimhouding geldt niet voor informatie die EFFIQ Vastgoed & Consultancy vanwege een rechtelijk bevel aan een derde moet verstrekken.
2. Alle aan opdrachtgever verstrekte informatie, adviezen, rapporten, modellen etc. zijn uitsluitend bedoeld voor opdrachtgever en mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van EFFIQ Vastgoed & Consultancy.

Toepasselijk recht

Artikel 16
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en EFFIQ Vastgoed & Consultancy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo).

© EFFIQ Vastgoed & Consultancy
| Made by Hampsink.com Communicatie & Reclamebureau