Vastgoedconsultancy

Huisvestingsvraagstukken zijn over het algemeen dermate complex, dat specialistische kennis vaak noodzakelijk is. Centrale vragen in dit kader zijn: wat verwacht de directie van een bedrijf van haar vastgoedadviseur, op welke wijze kunnen bedrijven/ondernemers optimaal geadviseerd worden en welke belangen spelen daarbij een voorname rol voor de organisatie?

EFFIQ maakt uw huisvestingsvraagstuk graag transparant door samen met u de belangrijkste vragen te formuleren en deze vervolgens te beantwoorden. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoefte op korte, middellange en lange termijn. Een conceptuele aanpak zal er uiteindelijk toe leiden dat de juiste keuzes gemaakt worden in het kader van uw (her)huisvesting. Uiteraard verliezen wij hierbij uw eigen betrokkenheid niet uit het oog. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voordeel is echter dat u zich kunt blijven concentreren op uw eigen kernactiviteiten.

Quick scan

  • Het komt regelmatig voor dat bedrijven c.q. ondernemers geen duidelijk inzicht hebben in hun huidige huisvestingssituatie. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat eventuele plannen ten aanzien van nieuwe huisvesting dan wel onderhandelingen over huurprijsherziening niet goed aansluiten op de bepalingen van een lopende huurovereenkomst. Tevens kan er, nadat ooit een perfect pand betrokken is, sprake zijn van dermate gewijzigde omstandigheden (denk aan omgevingsfactoren), dat uw bedrijf op een andere locatie veel beter zal floreren. Door middel van een quick scan, verstrekken wij hierover graag duidelijkheid en bespreken vervolgens de mogelijkheden met u.

Huurprijsherziening ex 7:303 BW

  • Het is mogelijk om na afloop van de eerste vaste huurtermijn (en daarna elke 5 jaar) aanpassing van de huurprijs te vorderen, indien deze niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare winkelruimten ter plaatse. De wetgever heeft aan eventuele nadere vaststelling van de huurprijs strikte eisen gesteld. Daarnaast zijn er vele andere criteria waaraan een toetsing van de huurprijs dient te voldoen.
  • EFFIQ heeft de beschikking over een professioneel rekenmodel en een uitvoerige database van huurprijzen.  Met behulp van deze middelen, gecombineerd met eigen inzicht, kan EFFIQ deskundig advies verstrekken over de mogelijkheid tot eventuele huurprijsverlaging dan wel constateren dat (zelfs) een risico tot huurprijsverhoging aanwezig is. EFFIQ verzorgt het hele traject van toetsing tot en met begeleiding bij een eventuele gerechtelijke procedure. Indien het vermoeden bestaat, dat de door u betaalde huurprijs te hoog is, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
  • EFFIQ geeft eveneens onafhankelijk advies ten aanzien van een nader vast te stellen huurprijs.  Er wordt dan een deskundigenrapport opgemaakt, welke o.a. een uitgebreide omschrijving van het verhuurde/gehuurde pand omvat, alsmede een analyse van de geselecteerde vergelijkingsobjecten.

Overige advieswerkzaamheden

  • Vanzelfsprekend zijn wij eveneens bereid u te adviseren bij specifieke probleemstellingen. Hierover kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen.